ادب فارسی http://adabefarsi.mihanblog.com 2020-04-07T18:48:40+01:00 text/html 2010-05-31T07:25:58+01:00 adabefarsi.mihanblog.com خانم کبیری کناری نمونه سوال ادبیات فارسی دوم دبیرستان خرداد 89 http://adabefarsi.mihanblog.com/post/41 <P align=center><FONT color=#ff0000 size=3><STRONG>نمونه سوال ادبیات فارسی&nbsp;دوم دبیرستان <FONT color=#3333ff size=2>خرداد 89 (هماهنگ كشوری)</FONT></STRONG></FONT></P> <P align=center><STRONG><FONT color=#ff6600 size=2>((نوبت عصر))</FONT></STRONG></P> <P align=center><STRONG><FONT color=#3333ff size=2></FONT></STRONG>&nbsp;</P> <P align=center><IMG border=0 hspace=0 alt="" align=baseline src="http://sasy23.persiangig.com/image/adabefarsi/adabefarsi%20%283%29.jpg"></P> <P align=center>&nbsp;</P> <P align=center><IMG border=0 hspace=0 alt="" align=baseline src="http://sasy23.persiangig.com/image/cheapshop/Dl.gif"></P> <P align=center>&nbsp;</P><STRONG><FONT size=2><STRONG><FONT size=2><STRONG><FONT size=2><A title="" href="http://www.persianupload.com/5625165" target=_blank> <P align=center><STRONG><FONT size=2>دانلود سوال به همراه پاسخ نامه</FONT></STRONG></P></A></FONT></STRONG></FONT></STRONG></FONT></STRONG> text/html 2010-05-31T07:18:15+01:00 adabefarsi.mihanblog.com خانم کبیری کناری نمونه سوال ادبیات فارسی دوم دبیرستان خرداد 89 http://adabefarsi.mihanblog.com/post/40 <P align=center><FONT color=#ff0000 size=3><STRONG>نمونه سوال ادبیات فارسی&nbsp;دوم دبیرستان <FONT color=#3333ff size=2>خرداد 89 (هماهنگ كشوری)</FONT></STRONG></FONT></P> <P align=center><STRONG><FONT color=#ff6600 size=2>((نوبت صبح))</FONT></STRONG></P> <P align=center><STRONG><FONT color=#ff6600 size=2></FONT></STRONG>&nbsp;</P> <P align=center><IMG border=0 hspace=0 alt="" align=baseline src="http://sasy23.persiangig.com/image/adabefarsi/adabefarsi%20%282%29.jpg"></P> <P align=center>&nbsp;</P> <P align=center><IMG border=0 hspace=0 alt="" align=baseline src="http://sasy23.persiangig.com/image/cheapshop/Dl.gif"></P> <P align=center>&nbsp;</P><STRONG><FONT size=2><STRONG><FONT size=2><STRONG><FONT size=2><A title="" href="http://www.persianupload.com/3907681" target=_blank> <P align=center><STRONG><FONT size=2>دانلود سوال به همراه پاسخ نامه</FONT></STRONG></P></A></FONT></STRONG></FONT></STRONG></FONT></STRONG> text/html 2010-05-31T06:47:07+01:00 adabefarsi.mihanblog.com خانم کبیری کناری نمونه سوال ادبیات فارسی اول دبیرستان خرداد 89 http://adabefarsi.mihanblog.com/post/39 <P align=center><FONT color=#ff0000 size=3><STRONG>نمونه سوال ادبیات فارسی اول دبیرستان <FONT color=#3333ff size=2>خرداد 89 (هماهنگ كشوری)</FONT></STRONG></FONT></P> <P align=center><STRONG><FONT color=#ff6600 size=2>((نوبت عصر))</FONT></STRONG></P> <P align=center><STRONG><FONT color=#3333ff size=2></FONT></STRONG>&nbsp;</P> <P align=center><IMG border=0 hspace=0 alt="" align=baseline src="http://sasy23.persiangig.com/image/adabefarsi/adabefarsi%20%281%29.jpg"></P> <P align=center>&nbsp;</P> <P align=center><IMG border=0 hspace=0 alt="" align=baseline src="http://sasy23.persiangig.com/image/cheapshop/Dl.gif"></P> <P align=center>&nbsp;</P><STRONG><FONT size=2><STRONG><FONT size=2><A title="" href="http://www.persianupload.com/6941764" target=_blank> <P align=center><STRONG><FONT size=2>دانلود سوال به همراه پاسخ نامه</FONT></STRONG></P></A></FONT></STRONG></FONT></STRONG> text/html 2010-05-29T20:20:33+01:00 adabefarsi.mihanblog.com خانم کبیری کناری نمونه سوال ادبیات فارسی اول دبیرستان خرداد 89 http://adabefarsi.mihanblog.com/post/38 <P align=center><FONT color=#ff0000 size=3><STRONG>نمونه سوال ادبیات فارسی اول دبیرستان <FONT color=#3333ff size=2>خرداد 89 (هماهنگ كشوری)</FONT></STRONG></FONT></P> <P align=center><STRONG><FONT color=#ff6600 size=2>((نوبت صبح))</FONT></STRONG></P> <P align=center><IMG border=0 hspace=0 alt="" align=baseline src="http://sasy23.persiangig.com/image/adabefarsi/adabefarsi.jpg"></P> <P align=center>&nbsp;</P> <P align=center><IMG border=0 hspace=0 alt="" align=baseline src="http://sasy23.persiangig.com/image/cheapshop/Dl.gif"></P> <P align=center>&nbsp;</P><STRONG><FONT size=2><A title="" href="http://www.persianupload.com/2561305" target=""> <P align=center><STRONG><FONT size=2>دانلود سوال به همراه پاسخ نامه</FONT></STRONG></P></A></FONT></STRONG> text/html 2010-05-19T15:42:40+01:00 adabefarsi.mihanblog.com خانم کبیری کناری بن مایه های محلی در شعر نیما http://adabefarsi.mihanblog.com/post/37 <P class=bigtitle align=center><FONT size=2><FONT color=#ff0000><FONT size=3 face=arial,helvetica,sans-serif><STRONG>بن مایه های محلی در شعر نیما</STRONG></FONT> </FONT></FONT></P> <DIV class=maintext> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0in 0in 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 16pt" lang=FA><FONT size=2>طبیعت را اگر سرمایه هنرمند بدانیم. آثار نیما سفر به اعماق طبیعت و كشف ناشناخته ها است. دستمایه ی اصلی نیما طبیعت است. طبیعتی كه اكثر اتفاقات بزرگ زندگی اش در آن رخ می دهد، محل تجلی تجربیات عینت یافته و ظهور اندیشه های ساده و عمیق است. <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0in 0in 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 16pt" lang=FA><o:p><FONT size=2>&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0in 0in 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 16pt" lang=FA><FONT size=2>شاید گفتن كثرت استعمال بن مایه های محلی در آثار نیما درست نباشد، زیرا درونمایه و موضوعات اصلی آثار نیما (برخاسته از دل طبیعت) جوهره ی محلی و بومی دارد. شاید و بل كه درست تر باشد بگوییم: نیما اصلا ً محلی فكر می كرد و شعر می سرود.<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0in 0in 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 16pt" lang=FA><o:p><FONT size=2>&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0in 0in 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 16pt" lang=FA><FONT size=2>نیما با شناخت و درك صحیحی كه از این واقعیت داشت، با استفاده از تجارب زیستی (برای بیان فكری خاص) عناصر و اشیای محلی را در اكثر آثارش گسترش داد. در هم آمیختگی عوامل طبیعت، موضوع و رفتار شخصیت ها و … در نیما موجب خلق فضایی تازه و متفاوتی گردیده است كه آن را از آثار دیگران متمایز و جدا می كند. <o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0in 0in 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 16pt" lang=FA><FONT size=2>حتی تركیب مناسب زبان معیار با گویش محلی وگرایش به زبان روزمره، هنجار های رایج زبانی را دگرگون كرده، تا با زبانی دیگر (آن گونه كه نیما می خواهد) سخن بگوییم.<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0in 0in 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 16pt" lang=FA><o:p><FONT size=2>&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0in 0in 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 16pt" lang=FA><FONT size=2>طبیعت گرایی و كثرت استعمال بن مایه های محلی، نرم زبانی زمخت و درشتناك (از ویژه گی های سبك خراسانی) به آثار نیما بخشیده است، كه برای كسی كه با نیما زندگی نكرده، و یا جهان نیما را درك نكرده باشد ، آزار دهنده است. <o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0in 0in 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 16pt" lang=FA><o:p><FONT size=2>&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0in 0in 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 16pt" lang=FA><FONT size=2>آمیخته شدن واژگان و عناصر بومی (كه نشانه ی تفكر و دغدغه های فرهنگی است) با كلمات و عناصر مدرن (كه نشاندهنده ی آشنایی و اشراف به ادبیات روز است) ظرفیت و امكانات تازه و متنوعی را ایجاد نموده است، كه گذشته از لغزشهای زبانی و سطحی نگری های احتمالی (كه از یك بنیانگذار انتظار می رود) یكی از وجوه ی ممتاز آثار نیما بحساب می آید.<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0in 0in 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 16pt" lang=FA><o:p><FONT size=2>&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0in 0in 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 16pt" lang=FA><FONT size=2>البته همان طور كه قبلا ً اشاره شد، استفاده و بهره گیری از بن مایه های محلی در گذشته ی ادبی وجود داشت. و حتا می توان گفت که در مقطعی رایج بود. اما هدف از كاربرد آن، به منظور خاصی نبود، بل كه هدف تأمین معنایی بود كه موضوع مورد نظر را توجیه و بیان نماید. <o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0in 0in 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 16pt" lang=FA><o:p><FONT size=2>&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0in 0in 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 16pt" lang=FA><FONT size=2>صرفنظر از سبك خراسانی (كه مبدأ ادبیات فارسی است و شاعران آن دوره از طبیعت تقلید كرده اند) در دوره ی مشروطه، به سبب شرایط اجتماعی ـ سیاسی سبك نه چندان ملایم ادبی شكل گرفت كه برای انتقال حوادث و جریانات روز، از زبان عامیانه، و همچنین از زبان روزمره استفاده می كرد. (كه بصورت طبیعی از ظرفیت های بن مایه ی لحظه ای و حتا محلی اشباع شده است) اما با توجه به این پتانسیل در سبك مشروطه، هدف از شعر، آگاهی دادن به توده ی مردمی بود، و همه ی عناصر شعری ـ در سطح نمود یافته ای ـ به منظور معنا بخشی و انتقال پیام شاعر به كار گرفته شده اند.<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0in 0in 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 16pt" lang=FA><o:p><FONT size=2>&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0in 0in 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 16pt" lang=FA><FONT size=2>در شعر مدرن، با توجه به سفارش نیما نزدیك شدن به زبان محاوره، بهره گیری از تجربیات شخصی، فاصله گرفتن از مفاهیم انتزاعی و معانی دور از ذهن … كثرت استعمال بن مایه های محلی شدت گرفت، تا جایی كه نیما به صراحت اعلام می كند:<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>" جستجو در كلمات دهاتی ها، اسم چیز ها، (درختها، گیاهها، حیوانها) هر كدام نعمتی است، نترسید! از استعمال آنها ."<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0in 0in 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 16pt" lang=FA><o:p><FONT size=2>&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0in 0in 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 16pt" lang=FA><FONT size=2>این بیانیه ی نیما باعث شد تا تردید شاعران از بین برود، و نمونه های متعدد و متفاوتی از بن مایه های محلی در ادبیات معاصر شكل بگیرد، كه<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>اگر قرار باشد به همه ی آنها رجوع كنیم و مثال بیاوریم؛ از حد این مقاله بیرون است. از اینرو، و به دلیل نزدیك بودن كاركرد بن مایه های محلی، به چند شاهد مثالی در متن اكتفا می كنیم. اما تنوع و تفاوت های زیستی آن ها قابل توجه است.<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0in 0in 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 16pt" lang=FA><o:p><FONT size=2>&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0in 0in 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 16pt" lang=FA><FONT size=2><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN>نیما از معدود شاعرانی است كه كاركرد بن مایه های رایج را به نفع شعر و اندیشه اش تغییر داد. اوج هنرنمایی نیما را می توان در انعكاس ِ واكنشی طبیعت گرایانه و تغییر یافتگی ظرفیت بن مایه های محلی در " كار شب پا " و " داروك " و حتی<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>" اجاق سرد " و " قایق " و … مشاهده نمود. <o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0in 0in 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 16pt" lang=FA><o:p><FONT size=2>&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0in 0in 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 16pt" lang=FA><FONT size=2>به گفته ی نیما: " طرز قرار گرفتن كلمه در شعر و نوع ارتباط ش با دیگر واژه هاست كه ارزش زیبایی شناختی واژه را تعیین می كند " با هم بخشی از شعر "اجاق سرد " را مرور می كنیم.<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0in 0in 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 16pt" lang=FA><FONT size=2><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN>" مانده از شب های دورا دور / بر مسیر خامش جنگل / سنگ چینی از اجاقی خرد / اندرو خاكستر سردی " الخ … <o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0in 0in 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 16pt" lang=FA><o:p><FONT size=2>&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0in 0in 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 16pt" lang=FA><FONT size=2>هر چند شاعر اشاره به گذشته دارد، اما این تصویر آنقدر زنده و جاندار است كه انگار در اكنون (در لحظه) قابل رویت است، كه ضمن لذت بردن از آن، احساس می كنیم این یك تجربه ی مشترك و دوجانبه است. زیرا شاعر خواننده را<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>به "همذات پنداری" وا می دارد. البته منظور خواننده ی بومی است كه تجربه ی مشابه و یا نزدیك به این اتفاق را لمس كرده باشد. <o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0in 0in 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 16pt" lang=FA><o:p><FONT size=2>&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0in 0in 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 16pt" lang=FA><FONT size=2>به نظر من ، این چهار سطر یك شعر كامل است. و در ادامه بیش تر توضیح ِ درد و اندوه باره گی را شاعر به خاطر می آورد و توصیف می كند. <o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0in 0in 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 16pt" lang=FA><o:p><FONT size=2>&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0in 0in 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><FONT size=2><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 16pt" lang=FA><FONT size=2>با این همه، ارزش كار نیما ارائه ی تصویری زنده و جاودانه در این چند سطر نیست. بل كه زیباشناسی</FONT> <FONT size=2>(aesthetics</FONT></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 16pt" lang=FA><FONT size=2>)</FONT> <FONT size=2>خاصی است كه میتوان از این چند سطر استخراج كرد. با توجه به این كه نظر نیما، به گفته ی خودش، بیش تر به محتوا و ساخت ِ درونی شعر، یعنی انسجام تصویری بود، كه شعر از تكرار و كلیشه شدن فاصله بگیرد.<o:p></o:p></FONT></SPAN></FONT></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0in 0in 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 16pt" lang=FA><o:p><FONT size=2>&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0in 0in 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 16pt" lang=FA><FONT size=2>در اینجا "اجاق سرد" یك بن مایه ی محلی است كه شاعر با نگاهی بوم گرایانه از موقعیت زیستی وام گرفته تا درونیات خود را آشكار و عینی نماید. <o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0in 0in 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 16pt" lang=FA><o:p><FONT size=2>&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0in 0in 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 16pt" lang=FA><FONT size=2>این بن مایه محور ِ سلسله حوادث و اتفاقاتی است كه شاعر را مجاب می كند، تا خاكستر خاطره ای كه موجب رنجش شده را به خواننده (بیننده) نشان بدهد. به همین دلیل، این بن مایه مركز سلسله اتفاقاتی ست كه در متن (و بیرون از متن) گسترش یافته، و به آسانی جایگزین موضوع اصلی اثر شده است.<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0in 0in 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 16pt" lang=FA><o:p><FONT size=2>&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0in 0in 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 16pt" lang=FA><FONT size=2>تشخص یافتگی واژگان وعناصر پیرامون این بن مایه، انتقال دهنده ی تجربه ی زیستی شاعرند كه با در كنار هم قرار گرفتن -<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0in 0in 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 16pt" lang=FA><FONT size=2>شب های دور <o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0in 0in 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 16pt" lang=FA><FONT size=2><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>جنگل خاموش<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN><o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0in 0in 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 16pt" lang=FA><FONT size=2><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</SPAN>سنگ چین<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN><o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0in 0in 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 16pt" lang=FA><FONT size=2><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>اجاق كوچك <o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0in 0in 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 16pt" lang=FA><FONT size=2><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>خاكستر سرد<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN><o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0in 0in 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 16pt" lang=FA><o:p><FONT size=2>&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0in 0in 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 16pt" lang=FA><FONT size=2>- به خواننده كمك می كند، تا شاهد تصویری نو و جادویی باشد. این ارتباط زنده و ارگانیك اجزای تشكیل دهنده ی اثر را (در همین چند سطر) با مؤلفه های امروز می توان رابطه ی درون متنی خواند. (چیزی از این در آن، چیزی از آن در این) ولی هدف ِ شاعر از چیده مان واژه گان، انسجام تصویری و دستیابی به فرم در كلیت اثر می باشد. و بی شك مسئولیت اجزا، بیان و توصیف موقعیت بن مایه ای است كه موضوعیت دارد. <o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0in 0in 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 16pt" lang=FA><o:p><FONT size=2>&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0in 0in 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 16pt" lang=FA><FONT size=2>بن مایه ای كه از تجارب شخصی ـ زیستی نشأت گرفته، و بلافاصله تبدیل به درونمایه ی اثر شده است، و در كلیت متن جریان دارد. تمام عناصر این شعر (اگر چه از سازه ها و ناسازه ها و اشیای مكمل و یا كلمات نزدیك به هم) برای وحدت معنایی و یا انسجام تصویری است كه حول یك محور (و یا یك مركز) درحركت اند، تا یاد آور خاطره ای باشد كه در اكنون اتفاق افتاد. و انگار با موضوع اصلی پیوند ذاتی دارد.<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN><o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0in 0in 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 16pt" lang=FA><o:p><FONT size=2>&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0in 0in 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 16pt" lang=FA><FONT size=2>به عبارتی مفهوم خاص و جز شده ی " بن مایه " ای محلی، مناسبات درونی اثر را به قاعده ای نزدیك می كند كه خاستگاه ی شكل پذیری تم و موضوع اصلی اثر است. بدون این كه هماهنگی بن مایه ها بطور خاص از منطق دایره ای و یا آزاد پیروی كند، و طبیعت ساده ی اثر را دچار آسیب نماید. كلیت اثر متاثر از بن مایه ای است كه منشاء انگیزش آن ، خاطره ای درگذشته ، اما در " اكنون" جریان دارد. ضمن این كه به دلیل وجوه استعاری، نقش نمادین و سمبولیك بن مایه ها محفوظ است. <o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0in 0in 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 16pt" lang=FA><o:p><FONT size=2>&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0in 0in 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 16pt" lang=FA><FONT size=2>این وجه از معنا (وجه نمادین)<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>كه در زنجیره ی كلام از تركیب واژگان بدست می آید، بیش تر حالت انتزاعی و غیر واقعی دارد كه می تواند رویكرد معنایی متعدد داشته باشد. مدلول ها (بسته به موقعیت متن) قادرند نقش اسطوره ای را تقویت نمایند. بی تردید، وقتی از نماد می گوییم: ابهام و چند وجهی بودن شیی نمادین را هم باید در نظر گرفت.<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0in 0in 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 16pt" lang=FA><o:p><FONT size=2>&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0in 0in 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 16pt" lang=FA><FONT size=2>اهمیت كار نیما در این است كه بن مایه ها در محور همنشینی رابطه ی ملموس و معنایی دوگانه (چند گانه) دارند، كه ضمن استقلال یافته گی معنای اولیه، تداعی معنایی تلویحی (برای بیان هدف خاص) می كند. كه وام دار طبیعت و شرایط زیستی ـ تجربی شاعر می باشد. <o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0in 0in 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 16pt" lang=FA><o:p><FONT size=2>&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0in 0in 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 16pt" lang=FA><FONT size=2>با این توضیح تا حدودی می توان تفاوت "حیدر بابا " ی " شهریار" با نگاه و نگرش "نیما" به شعر را بررسی كرد. (البته سبك كار "شهریار" با "نیما" متفاوت است. "شهریار" بیش تر شاعر كلاسیك (غزل سرا) می باشد، تا یك شاعر نوپرداز. اما "حیدر بابا" بعنوان یك تجربه ی نو در شعر معاصر، نشاندهنده ی قابلیت و ظرفیت های قابل اعتنایی است. از اینرو، توجه ی ما بیش تر معطوف به وجه سمبولیك و نحوه ی استفاده از استعاره ای محلی و بومی است.) و دو شیوه ی برخورد با "سمبل"<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>و " نماد" را صرفنظر از استفاده ی چشمگیر از زبان آذری و برخوردارای از لهجه ی مازندرانی برشمرد. <o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0in 0in 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 16pt" lang=FA><FONT size=2>هر دو شاعر از طبیعت وام گرفته اند تا خاطره ای را (در گذشته) بیان نمایند. اما شهریار " حیدر بابا " را به عنوان یك نماد كلی در نظر می گیرد، و از طریق این كل به اجزایش حیات می بخشد. ولی برعكس، الگوهای فكری نیما به گونه ای است كه با صحنه آرایی و ایجاد كشش دراماتیگ از كلی نگری فاصله می گیرد، و از طریق اجزا به كل می رسد. (رفرم نیما) <o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0in 0in 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 16pt" lang=FA><o:p><FONT size=2>&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0in 0in 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 16pt" lang=FA><FONT size=2>نماد " اجاق سرد " جزیی است كه از همنشینی (و رابطه ی) اجزا با یكدیگر، كل " فرم" بوجود می آید. به عبارتی دیگر می توان گفت: نماد های شعر نیما جزیی و غیر قابل پیش بینی اند، كه در یك كشش هارمونیك از چیده مان اجزا و برجسته كردن نقش یك جز از اجزا<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>" كل " هویت می یابد. <o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0in 0in 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 16pt" lang=FA><o:p><FONT size=2>&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0in 0in 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 16pt" lang=FA><FONT size=2>بعنوان مثال: یك بند از شعر " كشتگاه من" را با هم مرور می كنیم:<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0in 0in 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 16pt" lang=FA><o:p><FONT size=2>&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0in 0in 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 16pt" lang=FA><FONT size=2><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN>" خشك آمد كشتگاه من / در جوار كشت همسایه / گر چه می گویند: " می گریند روی ساحل نزدیك / سوگواران در میان سوگواران" / قاصد روزان ابری ، داروك ! كی می رسد باران؟ " <o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0in 0in 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 16pt" lang=FA><o:p><FONT size=2>&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0in 0in 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 16pt" lang=FA><FONT size=2>داروك (قورباغه ی درختی) نیما با استفاده از یك ضرب المثل محلی (چون داروك بخواند نشان از روز بارانی است) این بن مایه را در كل متن تسری داده، و اجزای دیگر حول این مركز (برای كامل كردن هدف شاعر و دریافت معنای نهایی كه همان "داروك" است) در حركت اند، تا از طریق واژه ی " داروك" كلی را نتیجه گیری نماید. یعنی این موتیو در یك برایند واقعی جزیی از زندگی و تجربیات شخصی شاعر است كه اجازه ی ورود به جهان شعر را یافته است.<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0in 0in 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 16pt" lang=FA><o:p><FONT size=2>&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0in 0in 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 16pt" lang=FA><FONT size=2>البته نمادهای كلی همچون ققنوس، مرغ آمین، قو، و …<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>در آثار نیما كم نیست. نیما هم در برخی از آثارش از طریق نمادی كلی به جزییات پرداخت، و یا تحت تأثیر جاذبه ی معنایی آن قرار دارد. اما این نگاه و نگرش محدود است، و دوره ی خاصی از دوران شاعری نیما را در بر می گیرد. <o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0in 0in 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 16pt" lang=FA><o:p><FONT size=2>&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0in 0in 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 16pt" lang=FA><FONT size=2>با این همه، در نیما مفاهیم كلی برای رسیدن به مرحله ی توصیف واقعیت های زندگی به شدت سركوب شده است. <o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0in 0in 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 16pt" lang=FA><o:p><FONT size=2>&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0in 0in 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 16pt" lang=FA><FONT size=2>احتمالا رشد و تحول آرا و اندیشه های نیما (همچون دیگر اندیشمندان) تدریجی، و وابسته به زمان و مكان است. بگفته ی خود نیما: " برای هر كیفیتی احتیاج به كمیت هایی است. ماده ی اصلی و تولید كننده ی اندیشه های نویسنده (و شاعر) به زمان و مكان بستگی دارد. نویسنده لازم است، لوازم جلوه های مادی اندیشه های خود را در زمان و مكان پیدا كرده به آن ها رنگ وضوح و اثر بدهد."<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp; </SPAN><o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0in 0in 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 16pt" lang=FA><FONT size=2><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN><o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0in 0in 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 16pt" lang=FA><FONT size=2>آنچه آثار نیما را از آثار دیگران جدا و متمایز می كند، استفاده ی مفرط از طبیعت و واكنش جدی به پدیده های پیرامونی و فرهنگ بومی ـ محلی است، و همخوان كردن آن ها، با عناصر و تفكر مدرن، در زمان های دور و نزدیك می باشد.<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN><o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0in 0in 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 16pt" lang=FA><FONT size=2><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN><o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0in 0in 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 16pt" lang=FA><FONT size=2>بعنوان مثال: در شعر<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>" كار شب پا ":<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0in 0in 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 16pt" lang=FA><o:p><FONT size=2>&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0in 0in 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 16pt" lang=FA><FONT size=2><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN>"ماه می تابد، رود است آرام / برسر شاخه اوجا ، تیرنگ / دم بیآویخته در خواب فرو رفته، ولی<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0in 0in 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 16pt" lang=FA><FONT size=2>در آیش / كار شب پا نه هنوز است تمام "<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>الخ … <o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0in 0in 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 16pt" lang=FA><o:p><FONT size=2>&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0in 0in 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 16pt" lang=FA><FONT size=2>تمهیدات نیما در توصیف (و نشان دادن) بن مایه ی محلی " شب پا " (در گویش محلی مازندرانی ـ شوپه - كسی كه در شب برای پاییدن آیش گمارده می شود، تا شالی زار را از گزند پرندگان و حیوانات محافظت نماید.) باعث شده كه از بن مایه های محلی نزدیك به آن، همچون آیش، اوجا، تیرنگ، بینجگر، كله سی (فانوس) و … <o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0in 0in 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 16pt" lang=FA><o:p><FONT size=2>&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0in 0in 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 16pt" lang=FA><FONT size=2>چندین عنصر و<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>اصطلاح محلی دیگر،…<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp; </SPAN>استفاده ی مناسب و بجا نماید، تا رنج و تلاش شبانه و دغدغه های درونی " شب پا " پر رنگ و برجسته شود. در كجا خواندم (نمی دانم؟) اما بخاطر دارم. یكی از شاعر ان گیلانی به دلیل طبیعت گرایی و به خدمت گرفتن اشیا و عناصر منطقه ی زیستی و استفاده ی مناسب از بستر طبیعت، سبك كار "نیما " را (سبك مازندرانی) قلمداد كرد.<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0in 0in 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 16pt" lang=FA><o:p><FONT size=2>&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0in 0in 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 16pt" lang=FA><FONT size=2>بی شك نیما در به خدمت گرفتن پدیده های پیرامونی ( اشیا و عناصر دم دستی ) تبحر و مهارت خاصی دارد.<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>اكثر پدیده ها و كاراكتر های شعر نیما<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>برخاسته از دل طبیعت و محیط زیستی (زادگاه) شاعرند، كه خواننده ی بومی، رابطه ای ملموس با آن دارد. یعنی خواننده ی بومی این تجربه را در ذهن خود بایگانی نموده است. همچون داروك، كك كی، ورزا، سیولیشه و …<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp; </SPAN><o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0in 0in 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 16pt" lang=FA><o:p><FONT size=2>&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0in 0in 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 16pt" lang=FA><FONT size=2><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN>و یا: شخصیت هایی كه عمومیت بیش تری دارند، و خواننده ی بومی و غیر بومی نسبت به آن ها (از قبل) شناخت و آشنایی دارند. همچون راش، گدار، ماهی گپور و …<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0in 0in 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 16pt" lang=FA><o:p><FONT size=2>&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0in 0in 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 16pt" lang=FA><FONT size=2>تصرف در طبیعت، عناصر و اشیا یكی از دل مشغولی های شاعران است كه به اندازه ی تاریخ ادبیات سابقه دارد. شعر مدرن، و به دلیل شرایط تاریخی حاكم<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>بر جامعه، تحت تأثیر سمبولیسم غرب، بر خلاف نگرش نیما به شعر، (كه بیان واقعیات ملموس و تجربیات شخصی بود) گرایش وافری به مسائل انتزاعی (و نماد گرایی) پیدا كرده، و سعی داشت كه این ویژه گی را بعنوان یك اصل ادبی و جزء لاینفك شعر، در شعر و طبیعت زبان جاری نماید. بعنوان مثال: <o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0in 0in 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 16pt" lang=FA><o:p><FONT size=2>&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0in 0in 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 16pt" lang=FA><FONT size=2>سیاوش كسرایی در شعر "درخت"<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>انرژی مضاعف عنصری عینی را به متن اعمال می كند، كه از ابتدا وجه نمادین و استعاری آن موجب می شود كه این شعر، در ردیف ژانر حماسی ( اسطوره گرا)<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>قرار بگیرد:<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0in 0in 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 16pt" lang=FA><o:p><FONT size=2>&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0in 0in 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 16pt" lang=FA><FONT size=2>" تو قامت بلند تمنایی ای درخت / همواره خفته است در آغوشت آسمان / بالایی ای درخت " الخ … <o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0in 0in 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 16pt" lang=FA><o:p><FONT size=2>&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0in 0in 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 16pt" lang=FA><FONT size=2>و همچنین شعر " آرش"<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>از این قاعده مستثنا نیست. هر دو شعر نشاندهنده ی نوعی نوستالوژی در" كسرایی" است. شعر " درخت" از اسطوره ای عینی نشات گرفته، و شعر " آرش" از اسطوره ای ملی (اساطیر الا اولین) متأثر است. رفتار شاعر با عنصر مركزی (یعنی درخت) به گونه ای است كه این عنصر اصلی (عینی ـ طبیعی) در بدو ورود به جهان شعر، ذهنی و ناملموس بنظر می آید. و در نهایت فضایی رازناك و رمز آلودی بر كل اثر حاكم باشد.<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0in 0in 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 16pt" lang=FA><FONT size=2><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN><o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0in 0in 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 16pt" lang=FA><FONT size=2>اما " نصرت رحمانی" از اشیا و عناصر به نحو مطلوب تری استفاده می كند كه عینیت یافته تر و قابل لمس اند:<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0in 0in 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 16pt" lang=FA><FONT size=2><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</SPAN>" شهرداران كفن رسمی بر تن كردند / هدیه شان ؟ / قفل زرینی بود!… " <o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0in 0in 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 16pt" lang=FA><o:p><FONT size=2>&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0in 0in 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 16pt" lang=FA><FONT size=2>عناصر این شعر خاستگاه واقعی دارند و كمتر میل به انتزاع در آن دیده می شود، اگرچه وجه مفهوم گرایانه ی آن غالب است. اما بیان كننده ی تجربیات زیستی شاعر می باشد كه از اجتماع و زندگی واقعی نشأت گرفته است.<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0in 0in 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 16pt" lang=FA><FONT size=2><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN><o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0in 0in 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 16pt" lang=FA><FONT size=2>این نگاه و نگرش (آرمان گرایی) در آثار اكثر شاعران همعصر " نیما" همچون: اخوان ثالث، شاملو، و … به نوعی وجه غالب بود.<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0in 0in 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 16pt" lang=FA><o:p><FONT size=2>&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0in 0in 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 16pt" lang=FA><FONT size=2><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN>بسامد بالای بن مایه های محلی (زیستی ـ تجربی) به اشكال مختلف در شعر معاصر گسترش یافته، كه اگر مورد گنگاش قرار بگیرد، لازم است به آثار اكثر شاعران (خصوصا ً در آثار شاعران دهه های كنونی كه ضمن ایجاد تغییرات اساسی در رویكرد شعر، اسلوب استفاده از بن مایه های تجربی ـ زیستی نظام یافته تر و هدفمند تر است) مراجعه كنیم. <o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0in 0in 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 16pt" lang=FA><o:p><FONT size=2>&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0in 0in 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 16pt" lang=FA><FONT size=2>زیرا بلا استثنا شاعران پسا نیمایی به ظرفیت بن مایه های محلی (تحت عنوان بن مایه ی تجربی ـ زیستی) آگاهی و معرفت داشتند، و از این آیتم ها به نفع شعر استفاده كرده اند.<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0in 0in 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 16pt" lang=FA><o:p><FONT size=2>&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0in 0in 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 16pt" lang=FA><FONT size=2>البته شناخت شاعران همعصر نیما (و حتی شاعران امروز) در سطوح متفاوتی از بن مایه ها قرار دارد، كه بر ساخته از تمایلات ذهنی می باشد. بل كه تحت تأثیر عوامل بیرونی (اشیا و عناصر زیستی ـ تجربی) عینیت یافته و قابل گسترش است. یافته های جدیدی كه اساس شعر نو را تشكیل می دهد. <o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0in 0in 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 16pt" lang=FA><o:p><FONT size=2>&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0in 0in 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 16pt" lang=FA><FONT size=2>جزیی نگری و عینیت گرایی شاخصه های تعیین كننده ی<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>شعر معاصر است، كه بیان كننده ی تجارب هدفمند شاعران به اشیا و طبیعت می باشد. و اكثرا ً با وقوف كامل به قدرت انتقال مفاهیم تجربی ـ زیستی از امكانات بن مایه ها ی محلی (كه در آن زمان وجه اجتماعی و یا استعاری آن غلبه داشت) متأثر بودند. <o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0in 0in 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 16pt" lang=FA><o:p><FONT size=2>&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0in 0in 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 16pt" lang=FA><FONT size=2>با این همه، " بومی گرایی" در نیما متفاوت است، با آنچه كه در آثار هم عصرانش بومی گرایی خوانده می شود. در نیما كلمه یا عنصر، بلافاصله پس از قرار گرفتن در<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>زنجیره ی كلام تبدیل به درونمایه ی اثر می شود، كه از شرایط زیستی و موقعیت اجتماعی دریافت شده است، و دیگر نمی توان بر چسب بن مایه ای بر آن زد. زیرا كیفیت موضوعی آن، نشاندهنده ی گسترده گی اندیشه و جهان بینی شاعر است. جهانی ساده و صمیمی كه چشم اندازی طبیعی و<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>پیچیده دارد.<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0in 0in 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 16pt" lang=FA><o:p><FONT size=2>&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0in 0in 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 16pt" lang=FA><FONT size=2>ایده آل های نیما از یك واژه یا عنصر آغاز می شود، تا به جهان شاعر رنگ واقعیت ببخشد. واقعیاتی كه خاستگاه اجتماعی و انسانی دارند. همان طوری كه خود نیما اعتقاد داشت "شعر نوعی شهادت و گواهی دادن به وضیعت زمانه است" با این كه این مقاله به پایان آمد، اما انگار جهان نیما هرگز پایانی ندارد:<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0in 0in 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 16pt" lang=FA><FONT size=2><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN><o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0in 0in 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 16pt" lang=FA><FONT size=2>" ترا من چشم در راهم شباهنگام / كه می گیرند در شاخ تلاجن سایه ها رنگ سیاهی / وزان دل<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>خستگانت راست اندوهی فراهم …<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;</SPAN></FONT></SPAN></P></DIV> text/html 2010-04-13T18:59:12+01:00 adabefarsi.mihanblog.com خانم کبیری کناری نمونه سوال زبان فارسی سوم دبیرستان - ریاضی خرداد 88 http://adabefarsi.mihanblog.com/post/36 <P align=center><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #ffffff" color=#ff0000 size=3><STRONG>نمونه سوال&nbsp;زبان فارسی&nbsp;سوم دبیرستان -&nbsp;ریاضی <FONT color=#3333ff size=1>خرداد 88</FONT></STRONG></FONT></P> <P align=center><STRONG><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #ffff00" size=3></FONT></STRONG>&nbsp;</P> <P align=center><STRONG><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #ff9900" size=3>نمونه سوال اختصاصی ادب فارسی</FONT></STRONG></P> <P align=center><IMG border=0 hspace=0 alt="ادب فارسی" align=baseline src="http://sasy23.persiangig.com/image/adabefarsi/adabefarsi%20%2811%29.jpg"></P> <P align=center><STRONG><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #ffff66" size=2>برای دیدن سوال به ادامه مطلب بروید</FONT></STRONG></P> text/html 2010-04-13T17:57:11+01:00 adabefarsi.mihanblog.com خانم کبیری کناری نمونه سوال ادبیات فارسی سوم دبیرستان - ریاضی خرداد 88 http://adabefarsi.mihanblog.com/post/35 <P align=center><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #ffffff" color=#ff0000 size=3><STRONG>نمونه سوال&nbsp;ادبیات فارسی&nbsp;سوم دبیرستان -&nbsp;ریاضی <FONT color=#3333ff size=1>خرداد 88</FONT></STRONG></FONT></P> <P align=center><STRONG><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #ffff00" size=3></FONT></STRONG>&nbsp;</P> <P align=center><STRONG><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #ff9900" size=3>نمونه سوال اختصاصی ادب فارسی</FONT></STRONG></P> <P align=center><IMG border=0 hspace=0 alt="ادب فارسی" align=baseline src="http://sasy23.persiangig.com/image/adabefarsi/adabefarsi%20%289%29.jpg"></P> <P align=center><STRONG><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #ffff66" size=2>برای دیدن سوال به ادامه مطلب بروید</FONT></STRONG></P><A href="http://sasy23.persiangig.com/image/adabefarsi/adabefarsi%20%289%29.jpg"></A> text/html 2010-04-13T17:03:38+01:00 adabefarsi.mihanblog.com خانم کبیری کناری نمونه سوال زبان فارسی سوم دبیرستان - انسانی http://adabefarsi.mihanblog.com/post/34 <P align=center><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #ffffff" color=#ff0000 size=3><STRONG>نمونه سوال&nbsp;زبان فارسی&nbsp;سوم دبیرستان - انسانی <FONT color=#3333ff size=1>خرداد 88</FONT></STRONG></FONT></P> <P align=center><STRONG><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #ffff00" size=3></FONT></STRONG>&nbsp;</P> <P align=center><STRONG><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #ff9900" size=3>نمونه سوال اختصاصی ادب فارسی</FONT></STRONG></P> <P align=center><IMG border=0 hspace=0 alt="ادب فارسی" align=baseline src="http://sasy23.persiangig.com/image/adabefarsi/adabefarsi%20%288%29.jpg"></P> <P align=center><STRONG><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #ffff66" size=2>برای دیدن سوال به ادامه مطلب بروید</FONT></STRONG></P> text/html 2010-04-13T16:43:39+01:00 adabefarsi.mihanblog.com خانم کبیری کناری نمونه سوال ادبیات فارسی سوم دبیرستان - انسانی http://adabefarsi.mihanblog.com/post/33 <P align=center><STRONG><FONT color=#ff0000 size=3>نمونه سوال&nbsp;ادبیات فارسی&nbsp;سوم دبیرستان - انسانی</FONT></STRONG></P> <P align=center><STRONG><FONT color=#ff0000 size=3></FONT></STRONG>&nbsp;</P> <P align=center><STRONG><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #ff9900" size=3>نمونه سوال اختصاصی ادب فارسی</FONT></STRONG></P> <P align=center><IMG border=0 hspace=0 alt="ادب فارسی" align=baseline src="http://sasy23.persiangig.com/image/adabefarsi/adabefarsi%20%287%29.jpg"></P> <P align=center><STRONG><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #ffff66" size=2>برای دیدن سوال به ادامه مطلب بروید</FONT></STRONG></P> text/html 2010-04-13T16:04:04+01:00 adabefarsi.mihanblog.com خانم کبیری کناری نمونه سوال ادبیات فارسی سوم دبیرستان - انسانی http://adabefarsi.mihanblog.com/post/32 <FONT color=#333333></FONT> <P align=center><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #ffffff" color=#ff0000 size=3><STRONG>نمونه سوال&nbsp;ادبیات فارسی&nbsp;سوم دبیرستان - انسانی</STRONG></FONT></P> <P align=center><STRONG><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #ffff00" size=3></FONT></STRONG>&nbsp;</P> <P align=center><STRONG><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #ff9900" size=3>نمونه سوال اختصاصی ادب فارسی</FONT></STRONG></P> <P align=center><IMG border=0 hspace=0 alt="ادب فارسی" align=baseline src="http://sasy23.persiangig.com/image/adabefarsi/adabefarsi%20%286%29.jpg"></P> <P align=center><STRONG><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #ffff66" size=2>برای دیدن سوال به ادامه مطلب بروید</FONT></STRONG></P> text/html 2010-03-16T10:35:05+01:00 adabefarsi.mihanblog.com خانم کبیری کناری شب یلدا http://adabefarsi.mihanblog.com/post/30 <P align=center><FONT color=#000000><FONT size=2><B><A href="http://www.dostan.net/cl_upload/1_8609280413_l600.jpg"><IMG style="WIDTH: 442px; HEIGHT: 385px" height=397 alt="شب یلدا" hspace=0 src="http://www.dostan.net/cl_upload/1_8609280413_l600.jpg" width=468 align=baseline border=0></A></B></FONT></FONT></P><STRONG> <P><FONT size=2>شرق شناسان و مورخان متفق القولند كه ایرانیان نزدیك به ? هزار سال است كه شب یلدا آخرین شب پاییز و آذر ماه را كه درازترین و تاریك ترین شب در طول سال است تا سپیده دم بیدار می مانند، در كنار یكدیگر خود را سرگرم می کنند تا اندوه غیبت خورشید و تاریكی و سردی روحیه آنان را تضعیف نكند و با به روشنی گراییدن آسمان (حصول اطمینان از بازگشت خورشید در پی یك شب طولانی و سیاه كه تولد تازه آن عنوان شده است) به رختخواب روند و لختی بیاسایند. </FONT> <P><FONT size=2></FONT> <DIV class=GeneralSooTitr> <DIV class=SooTitrContent> <P><FONT size=2>مراسم شب یلدا (شب چله) از طریق ایران به قلمرو رومیان راه یافت و جشن «ساتورن» خوانده می شد. جشن ساتورن پس از مسیحی شدن رومی ها هم اعتبار خود را از دست نداد و ادامه یافت كه در همان نخستین سده آزاد شدن پیروی از مسیحیت در میان رومیان، با تصویب رئیس وقت كلیسا، كریسمس (مراسم میلاد مسیح) را ?? دسامبر قرار دادند كه چهار روز و در سال های كبیسه سه روز بیشتر از یلدا (شب ?? دسامبر) فاصله ندارد و مفهوم هر دو واژه هم یكی است. از آن پس این دو میلاد تقریباً باهم برگزار می شده اند. </FONT> <P><FONT size=2>آراستن سرو و كاج در كریسمس هم از ایران باستان اقتباس شده است، زیرا ایرانیان به این دو درخت مخصوصاً سرو به چشم مظهر مقاومت در برابر تاریكی و سرما می نگریستند و در خور روز؛ در برابر سرو می ایستادند و عهد می كردند كه تا سال بعد یك نهال سرو دیگر كشت كنند. </FONT> <P><FONT size=2></FONT></P></DIV></DIV> <P><FONT size=2></FONT> <P><FONT size=2>پیشتر، ایرانیان (مردم سراسر ایران زمین) روز پس از شب یلدا (یكم دی ماه) را خور روز و دی گان؛ می خواندند و به استراحت می پرداختند و تعطیل عمومی بود. در این روز عمدتاً به این لحاظ از كار دست می كشیدند كه نمی خواستند احیاناً مرتكب بدی كردن شوند كه میترائیسم ارتكاب هر كار بد كوچك را در روز تولد خورشید گناهی بسیار بزرگ می شمرد. هرمان هیرت، زبان شناس بزرگ آلمان كه گرامر تطبیقی زبان های آریایی را نوشته است كه پارسی از جمله این زبان ها است نظر داده كه دی- به معنای روز- به این دلیل بر این ماه ایرانی گذارده شده كه ماه تولد دوباره خورشید است. باید دانست كه انگلیسی یك زبان گرمانیك (خانواده زبانهای آلمانی) و از خانواده بزرگ تر زبان های آریایی (آرین) است. هرمان هیرت در آستانه دی گان به دنیا آمده بود و به زادروز خود كه مصادف با تولد دوباره خورشید بود، مباهات بسیار می كرد. </FONT> <P><FONT size=2></FONT> <P><FONT size=2>فردوسی به استناد منابع خود، یلدا و خور روز، را به هوشنگ از شاهان پیشدادی ایران (كیانیان كه از سیستان پارس برخاسته بودند) نسبت داده و در این زمینه از جمله گفته است: </FONT> <P><FONT size=2></FONT> <P><FONT size=2>كه ما را ز دین بهی ننگ نیست </FONT> <P><FONT size=2>به گیتی، به از دین هوشنگ نیست </FONT> <P><FONT size=2>همه راه داد است و آیین مهر </FONT> <P><FONT size=2>نظر كردن اندر شمار سپهر </FONT> <P><FONT size=2></FONT> <P><FONT size=2>آداب شب یلدا در طول زمان تغییر نكرده و ایرانیان در این شب، باقیمانده میوه هایی را كه انبار كرده اند و خشكبار و تنقلات می خورند و دور هم گرد هیزم افروخته و بخاری روشن می نشینند تا سپیده دم بشارت شكست تاریكی و ظلمت و آمدن روشنایی و گرمی (در ایران باستان، از میان نرفتن و زنده بودن خورشید كه بدون آن حیات نخواهد بود) را بدهد، زیرا كه به زعم آنان در این شب، تاریكی و سیاهی در اوج خود است. </FONT> <P><FONT size=2></FONT> <DIV class=GeneralSooTitr> <DIV class=SooTitrContent><FONT size=2>واژه یلدا، از دوران ساسانیان كه متمایل به به كارگیری خط (الفبای از راست به چپ) سریانی شده بودند به كار رفته است. یلدا- همان میلاد به معنای زایش- زاد روز یا تولد است كه از آن زبان سامی وارد پارسی شده است. باید دانست كه هنوز در بسیاری از نقاط ایران مخصوصاً در جنوب و جنوب خاوری برای نامیدن بلندترین شب سال، به جای شب یلدا از واژه مركب شب چله (?? روز مانده به جشن سده، شب سیاه و سرد) استفاده می شود?</FONT></DIV></DIV> <P><FONT size=2></FONT> <P><FONT size=2>خور روز (دی گان)- یكم دی ماه- در ایران باستان در عین حال روز برابری انسان ها بود. در این روز همگان از جمله شاه لباس ساده می پوشیدند تا یكسان به نظر آیند و كسی حق دستور دادن به دیگری را نداشت و كارها داوطلبانه انجام می گرفت، نه تحت امر. در این روز جنگ كردن و خونریزی، حتی كشتن گوسفند و مرغ هم ممنوع بود. این موضوع را نیروهای متخاصم ایرانیان می دانستند و در جبهه ها رعایت می كردند و خونریزی موقتاً قطع می شد و بسیار دیده شده كه همین قطع موقت جنگ، به صلح طولانی و صفا انجامیده بود.</FONT></P></STRONG> text/html 2010-03-10T13:36:07+01:00 adabefarsi.mihanblog.com خانم کبیری کناری نمونه سوال تاریخ ادبیات سوم دبیرستان - انسانی http://adabefarsi.mihanblog.com/post/28 <P align=center><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #ffffff" color=#ff0000 size=3><STRONG>نمونه سوال تاریخ ادبیات سوم دبیرستان - انسانی</STRONG></FONT></P> <P align=center><STRONG><FONT color=#ff0000 size=3></FONT></STRONG>&nbsp;</P> <P align=center><STRONG><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #ff9900" size=3>نمونه سوال اختصاصی ادب فارسی</FONT></STRONG></P> <P align=center><IMG border=0 hspace=0 alt="ادب فارسی" align=baseline src="http://sasy23.persiangig.com/image/adabefarsi/adabefarsi%20%285%29.jpg"></P> <P align=center><STRONG><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #ffff66" size=2>برای دیدن سوال به ادامه مطلب بروید</FONT></STRONG></P> text/html 2010-03-10T13:17:56+01:00 adabefarsi.mihanblog.com خانم کبیری کناری نمونه سوال آرایه های ادبی سوم دبیرستان - انسانی http://adabefarsi.mihanblog.com/post/26 <P align=center><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #ffffff" color=#ff0000 size=3><STRONG>نمونه سوال آرایه های ادبی سوم دبیرستان - انسانی</STRONG></FONT></P> <P align=center><STRONG><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #ffff00" size=3></FONT></STRONG>&nbsp;</P> <P align=center><STRONG><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #ff9900" size=3>نمونه سوال اختصاصی ادب فارسی</FONT></STRONG></P> <P align=center><IMG border=0 hspace=0 alt="ادب فارسی" align=baseline src="http://sasy23.persiangig.com/image/adabefarsi/adabefarsi%20%284%29.jpg"></P> <P align=center><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #ffff66" size=2><STRONG>برای دیدن سوال به ادامه مطلب بروید</STRONG></FONT></P> text/html 2010-03-10T12:59:43+01:00 adabefarsi.mihanblog.com خانم کبیری کناری نمونه سوال زبان فارسی دوم دبیرستان http://adabefarsi.mihanblog.com/post/25 <P align=center><STRONG><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #ffffff" color=#ff0000 size=3>نمونه سوال زبان فارسی دوم دبیرستان</FONT></STRONG></P> <P align=center><STRONG><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #ffff00" size=3></FONT></STRONG>&nbsp;</P> <P align=center><STRONG><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #ff9900" size=3>نمونه سوال اختصاصی ادب فارسی</FONT></STRONG></P> <P align=center><STRONG><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #ff9900" size=3></FONT></STRONG>&nbsp;</P> <P align=center><IMG border=0 hspace=0 alt="ادب فارسی" align=baseline src="http://sasy23.persiangig.com/image/adabefarsi/adabefarsi%20%283%29.jpg"></P> <P align=center><STRONG><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #ffff00" size=2>برای دیدن سوال به ادامه مطلب بروید</FONT></STRONG></P> text/html 2010-03-10T12:24:15+01:00 adabefarsi.mihanblog.com خانم کبیری کناری نمونه سوال تاریخ ادبیات دوم دبیرستان - انسانی http://adabefarsi.mihanblog.com/post/24 <P align=center><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #ffffff" color=#ff0000 size=3><STRONG>نمونه سوال تاریخ ادبیات دوم دبیرستان - انسانی</STRONG></FONT></P> <P align=center><STRONG><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #ffff00" size=3></FONT></STRONG>&nbsp;</P> <P align=center><STRONG><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #ff9900" size=3>نمونه سوال اختصاصی ادب فارسی</FONT></STRONG></P> <P align=center><IMG border=0 hspace=0 alt="ادب فارسی" align=baseline src="http://sasy23.persiangig.com/image/adabefarsi/adabefarsi%20%282%29.jpg"></P> <P align=center><STRONG><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #ff9900" size=3></FONT></STRONG>&nbsp;</P> <P align=center><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #ffff66" size=3>برای دیدن سوال به ادامه مطلب بروید</FONT></P>